ขนส่งเชียงใหม่จัดระเบียบรถสี่ล้อแดง กำหนดเส้นทางวิ่ง 30บาท ตลอดสาย [วิเคราะห์ข่าว]

อ่านแล้ว 25623 ครั้ง

Untitled-1

จัดระเบียบรถสี่ล้อแดงคืบ รอแค่กรมการขนส่งทางบกเคาะ มีมติชัดแล้วทั้งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่และสหกรณ์นครลานนาเดินรถ กว่า 2.4 พันคันต้องเปลี่ยนเป็น รถ 30 “รถโดยสารไม่ประจำทาง” คงไว้เป็น “รถ 10” แค่ 100 คันจัดสายวิ่งประจำ 10 เส้นทาง พร้อมกำหนดให้รถ 30 วิ่งวนรับคนโดยสารได้ไม่เกินถนนวงแหวนรอบ 2 ค่าโดยสารกำหนดแล้ว คนละ 30 บาทตลอดสาย

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อติดตามงานในภาระรับผิดชอบครั้งที่ 4/2559 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยในวาระเรื่องเพื่อทราบ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความคืบหน้าการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารสาธารณะในเขตเมืองเชียงใหม่

นายชาญชัยฯ รายงานที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.59 ได้มีการประชุมพิจารณาหาแนวทางการจัดระเบียบการเดินรถโดยสารสาธารณะ หรือ รถสี่ล้อแดง ในเขตเมืองเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และคณะกรรมการสหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด ซึ่งผลการประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่า ให้สหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด จัดทำบัญชีรถสี่ล้อแดงทุกคัน ซึ่งมีประมาณ 2,400 คัน โดยแยกประเภทรถสี่ล้อแดงออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการให้บริการเดินรถ โดยให้จดทะเบียนเป็นรถประจำทาง หรือ รถ 10 เพื่อจัดเข้าวิ่งประจำทางจำนวน 10 เส้นทาง ๆ ละ 10 คัน รวมเป็น 100 คัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้จดทะเบียนเป็นรถไม่ประจำทาง หรือ รถ 30

สำหรับเส้นทางเดินรถที่จะนำรถสี่ล้อแดงเข้าวิ่งประจำเส้นทางทั้ง 10 เส้นทางประกอบด้วย เส้นทางในหมวด 4 เดิมที่ได้รับสัมปทาน จำนวน 7 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 2381 เชียงใหม่-บ้านน้ำบ่อหลวง-วัดห้วยโท้ง สายที่ 2623 โรงพยาบาลนครพิงค์ (ด้านหลัง)-บ้านแม่ฮะ สายที่ 2624 บ้านแม้วดอยปุย-บิ๊กซี(ดอนจั่น) สายที่ 2625 บ้านน้ำต้น-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สายที่ 2629 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 (ช้างเผือก)-บ้านน้ำโท้ง สายที่ 2630 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-บ้านป่าแดด และสายที่ 2631 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-บ้านสันทรายมหาวงศ์ อีก 3 เส้นทางเป็นเส้นทางเดินรถในหมวด 1 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการศึกษาทดลองเดินรถระบบรถโดยสารประจำทางระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด ได้แก่ สาย R1 สวนรุกขชาติ-เซ็นทรัลเฟสติวัล สาย R2 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ สาย R3 โรงพยาบาลนครพิงค์-ตลาดวโรรส

rodred

นายชาญชัยฯ รายงานต่อที่ประชุมอีกว่า ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร และกำหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการฯ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารโดยมีเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ดังนี้ จำนวนรถให้ใช้รถมาตรฐาน 3 (ฉ) ตามบัญชีรถที่สหกรณ์ฯ แจ้งกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยต้องมีหมายเลขทะเบียนรถทุกคันภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ท้องที่ทำการขนส่งภายในเขตเมืองจนถึงวงแหวนรอบสองเท่านั้น กำหนดอัตราค่าโดยสาร 30 บาทต่อคนตลอดสาย ส่วนกรณีเหมาให้ใช้วิธีตกลงราคา และจำนวนรถที่ใช้ในการขนส่งไม่ประจำทางให้เป็นไปตามบัญชีรถที่ได้แจ้งไว้และไม่ให้มีการจดทะเบียนรถเพิ่ม ยกเว้นกรณีการจดทะเบียนรถทดแทนคันเดิมที่ได้มีการยกเลิกการจดทะเบียนไปแล้ว และห้ามมิให้รถที่ได้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารประจำทางจำนวน 100 คัน เปลี่ยนเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางภายหลังจากที่สำรวจและทำบัญชีรถแล้ว

“มติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ให้มีการดำเนินการดังกล่าว ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอเรื่องไปยังกรมการขนส่งทางบกแล้ว ขณะนี้รอการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ จังหวัดเชียงใหม่” ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แจง

ด้าน นายสิงห์คำ นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด กล่าวกับ “เชียงใหม่นิวส์” ว่า ทางสหกรณ์ฯ ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสหกรณ์ฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะให้มีการดำเนินการให้ถูกกฎหมาย โดยจะดำเนินการจดทะเบียนแยกหมวดให้ถูกต้องตามที่กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการในการแยกกลุ่มรถ การเตรียมเอกสารการจดทะเบียน หากกรมการขนส่งทางบกอนุมัติหรือมีหนังสือให้ดำเนินการมาก็สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งรวมทั้ง 2 หมวด รถ 10 และรถ 30 คาดว่าจะมีไม่เกิน 2,500 คัน

ทั้งนี้ข้อมูลรถสองแถวแดงที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ทุกคันจดทะเบียนเป็นรถ 10 ซึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นรถ 30 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ และมติของสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด กว่า 2,400 คัน

Chiangmainews : http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/513655


 

วิเคราะห์ข่าว โดย City Update

การเปลี่ยนแปลงหมวดรถโดยสารของรถสี่ล้อแดง จากรถ 10 (ประจำทาง) เป็นรถ 30 (ไม่ประจำทางนั้น) น่าจะเป็นการจัดระเบียบให้ตรงกับความเป็นจริงในการให้บริการของรถแดง คือการวิ่งแบบไม่ประจำเส้นทาง และทำให้รถแดงมีความชอบธรรมมากขึ้นที่จะวิ่งรถในลักษณะนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีข้อกังขาว่า รถแดงจดทะเบียนเป็นรถประจำทางแต่ทำไมจึงไม่วิ่งประจำทาง ในส่วนของรถแดง 100 คันที่จะจัดวิ่งเป็นสายนั้น หากค่าโดยสาร 30 บาท คาดว่าแทบจะไม่มีผู้ใช้บริการเลย เนื่องจากราคาแพงเกินไป การขึ้นราคาค่าโดยสารขั้นต่ำจาก 20 บาท เป็น 30 บาท (หากเหมา-ให้ตกลงราคาเองนั้น) จะส่งผลให้มีผู้ใช้บริการรถแดงลดลง และหันไปใช้รถส่วนตัวกันมากขึ้น เนื่องจากระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นยังไม่ตอบโจทย์ (รถเมล์ยังมีเส้นทางไม่ครอบคลุม รถมีน้อย รอรถนาน) จึงจะทำให้ปัญหาการจราจรในเมืองเชียงใหม่นั้นแย่ลงไปอีก หากยังไม่มีการแก้ปัญหา เช่น จัดทำระบบขนส่งมวลชนทางเลือกอื่นๆ ที่ราคาถูก มีมาตรฐาน ตอบโจทย์ประชาชนได้ ก็อาจทำให้สภาพการจราจรในเมืองเชียงใหม่เข้าขั้นวิกฤติได้ในอีกไม่เกิน 3 ปีข้างหน้า เมืองทั้งเมืองแทบจะเต็มไปด้วยรถส่วนตัว