Offer Category: สินเชื่อ

  เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

  บาท
  เดือน
  วิธีการรับ

  ขอสมัครทันที


  สมัครหลายบริษัทเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินกู้  ภายในบทความนี้จะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันที่สภาวะทางเศรษฐกิจไม่แน่นอน สิ่งดังกล่าวนั่นก็คือ สินเชื่อนั่นเอง โดยภายในบทความสินเชื่อนี้จะพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับสินเชื่อ คืออะไร ตลอดจนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อเงินสด 30 นาที สินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที สินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย สินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย สินเชื่อเงินด่วน รวมไปถึงสินเชื่ออนุมัติง่าย สถาบันการเงิน และ/หรือ ธนาคาร และ/หรือแหล่งบริการที่ไหนดีที่มีวงเงินสินเชื่อ ตลอดจนเงื่อนไขที่น่าสนใจสำหรับการขอกู้สินเชื่อประจำปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023

  สินเชื่อ คืออะไร?

  สินเชื่อ หรือในภาษาอังกฤษ คือคำว่า Credit หมายถึง ความไว้วางใจระหว่างบุคคล และ/หรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งที่มีต่อบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ทั้งด้านเงินเดือน วงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และรายละเอียดส่วนอื่นๆ จึงก่อให้เกิดการกู้ยืมเงิน หรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อระหว่างกันได้นั่นเอง ทั้งนี้การสมัครขอสินเชื่อ ขอกู้สินเชื่อแต่ละครั้งต้องมีการระบุในสัญญาว่าจะชำระหนี้สินเชื่อนี้ภายในอนาคตเมื่อใด เป็นจำนวนเท่าใด ตลอดจนมีการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และวงเงินสินเชื่อเท่าใด เป็นต้น

  บุคคล และ/หรือนิติบุคคลข้างต้นที่กล่าวมานั้นมีความหมายว่า ผู้ให้สินเชื่อ ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทปล่อยสินเชื่อ หมายรวมถึงแหล่งบริการเงินทุน และผู้สมัครขอสินเชื่อ ผู้ได้รับสินเชื่อ คือ บุคคลทั่วไป บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น

  โดยการที่แหล่งบริการปล่อยสินเชื่อ หรือสถาบันการเงินจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้สมัครขอสินเชื่อรายใด แสดงให้เห็นว่าสถาบันการเงินนั้นได้ไว้วางใจในผู้ขอสินเชื่อรายนั้น ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวอาจเป็นบุคคล และ/หรือบริษัท ที่ได้รับการพิจารณาความเสี่ยงจากสถาบันการเงินแล้ว โดยสถาบันการเงินจะดำเนินการทำนิติกรรมทางสัญญาการชำระสินเชื่ออย่างถูกต้อง

  ประเภทของสินเชื่อ

  สินเชื่อในปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) มีอยู่ 3 ประเภท แบ่งตามระยะเวลาของการขอยืมเงินถูกกฎหมายกู้สินเชื่อ ได้แก่ การขอกู้สินเชื่อระยะสั้น, การขอกู้สินเชื่อระยะกลาง และการขอกู้สินเชื่อระยะยาว โดยแต่ละประเภทของการขอกู้สินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้

  การขอกู้สินเชื่อระยะสั้น

  การขอกู้สินเชื่อระยะสั้น เป็นการขอกู้สินเชื่อที่เหมาะกับบุคคลธรรมดา ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน ส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือใช้ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ

  การขอกู้สินเชื่อระยะกลาง

  การขอกู้สินเชื่อระยะกลาง เป็นการขอกู้สินเชื่อที่เหมาะกับผู้ประกอบกิจการ เจ้าของธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักประกัน เนื่องจากส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะสินเชื่อเพื่อการลงทุน

  การขอกู้สินเชื่อระยะยาว

  การขอกู้สินเชื่อระยะยาวเป็นการขอกู้สินเชื่อสำหรับรัฐบาล โดยมีหน่วยงานอื่นๆ เป็นผู้ให้สินเชื่อ เพื่อให้รัฐนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หรือจับจ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

  นอกเหนือจากประเภทการขอกู้สินเชื่อที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว ภายในบทความนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างประเภทของสินเชื่อทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อรถยนต์ โดยทั้งสองสิ้นเชื่อมีรายละเอียดดังนี้

  สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร?

  สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลไม่เช็คบูโร และสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลชนิดอเนกประสงค์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ การกู้รูปแบบหนึ่งที่เป็นเงินกู้ส่วนบุคคลแบบก้อน โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลมาค้ำประกันในการขอการกู้เงินกู้ส่วนบุคคลนี้ โดยธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะเป็นผู้ออกเงินกู้ส่วนบุคคล และคิดดอกเบี้ยสินเชื่อระหว่างที่ทำการผ่อนชำระคืน ขึ้นอยู่กับข้อมูลสินเชื่อ ตามแต่ละนโยบายของแต่ละธนาคาร บางธนาคารอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้ทรัพย์สินในการค้ำประกัน ทันทีที่ได้รับการอนุมัติธนาคารก็จะโอนเงินตามจำนวนที่ได้รับการอนุมัติเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้ในสินเชื่อนั้นๆ  ซึ่งข้อดีก็คือ ผู้กู้ขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลสามารถนำเงินกู้ส่วนบุคคลที่ได้ไปใช้ตามความต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนที่ยาวนาน สูงสุดถึงหกสิบเดือน ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องชำระคืนในแต่ละเดือนจะค่อนข้างต่ำ แต่ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลสามารถชำระต่อเดือนได้มากกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในยอดรอบชำระนั้นๆ ก็จะทำให้ระยะเวลาในการผ่อนเงินกู้ส่วนบุคคล และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกเรียกในใบเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปเก็บน้อยลงไปด้วย เพราะโดยปกติสินเชื่อจะเป็นดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ก็คือยิ่งเงินต้นน้อยลงเท่าไหร่ดอกเบี้ยสินเชื่อก็จะน้อยลงตามไปด้วยเท่านั้น

  สินเชื่อรถยนต์ คืออะไร?

  สินเชื่อรถยนต์ หรือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หมายถึง การทำสัญญาซื้อ สัญญาขายระหว่างผู้ขอสินเชื่อรถยนต์กับบริษัทจำหน่ายรถยนต์นั่นเอง โดยสัญญากู้สินเชื่อรถยนต์นั้นเป็นรูปแบบการทำสัญญาเช่าซื้อผ่านตัวกลาง ได้แก่ สถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร ซึ่งสถาบันการเงิน แหล่งบริการการเงินดังกล่าวจะชำระค่ารถยนต์แทนผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ โดยผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ต้องทำสัญญาตกลงผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงิน หรือผ่อนกับบริษัทสินเชื่อดังกล่าวแทน

  ส่วนถัดมาจะพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับรูปแบบของดอกเบี้ยสินเชื่อ ตลอดจนคำแนะนำสำหรับนำไปพิจารณาเวลาที่จะขอสินเชื่อ ว่าเงื่อนไขของทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่กำหนดมานั้นมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบไหน อย่างไร แล้วรูปแบบใดถึงจะเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมีทั้งหมด 3 รูปแบบประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก, อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้แบบลอยตัว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate คือ การคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ลดลงตามจำนวนเงินต้นที่คงเหลือในแต่ละรอบชำระเงินของวงเงินสินเชื่อ เมื่อชำระเงินต้นคืนไปมากเท่าไหร่ เงินต้นคงเหลือที่นำมาคำนวนดอกเบี้ยสินเชื่อก็จะลดลง ทำให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยิ่งลดลงตาม ดอกเบี้ยสินเชื่อจะถูกคิดคำนวณเป็นรายวันจากเงินต้นที่เหลือในแต่ละเดือน ดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทนี้จะพบเห็นบ่อยๆ กับสินเชื่อประเภทสินเชื่อ และบัตรกดเงินสด

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่มีการกำหนดไว้แบบตายตัว ซึ่งจะถูกคำนวณให้เท่ากันในแต่ละเดือน และคงอยู่ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ซึ่งไม่ว่าจะชำระเงินต้นคืนไปมากหรือน้อยเท่าไหร่ อัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อประเภทนี้ก็จะยังคงเท่าเดิม แต่ดอกเบี้ยชนิดนี้มีผลดีเรื่องของระยะเวลาในการผ่อนชำระเนื่องจากสามารถช่วยให้ผ่อนหมดได้ไวขึ้น เพราะเป็นการกำหนดอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเอาไว้ตั้งแต่วันที่เริ่มสัญญา ยกตัวอย่างอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบคงที่ แนะนำว่าเป็นการขอกู้สินเชื่อรถยนต์

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้แบบลอยตัว

  อัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) เป็นอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสถาบันการเงิน ซึ่งจะปรับขึ้นและลงตามสภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยแบบนี้ไม่สามารถคาดคะเนได้เลย ถ้าปีไหนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อถูกลงคุณก็จ่าย และได้รับอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่ถูกลง ถ้าปีไหนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแพงคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงขึ้นตามไปด้วยครับ อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารด้วย เพราะแต่ละธนาคารก็มีอัตราอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยมากจะพบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลอยตัวในการกู้สินเชื่อบ้าน

  สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะสมัครขอสินเชื่อธนาคาร 

  ก่อนที่จะทราบว่าสินเชื่ออนุมัติง่ายมีอะไรบ้าง จากสถาบันการเงินไหนบ้าง จากธนาคารไหนบ้าง จะขอพาผู้อ่านทุกท่านมาทำความรู้จักกับสิ่งที่ควรรู้เมื่อจะขอสินเชื่อจากธนาคารก่อน โดยการสมัครขอสินเชื่อธนาคารอันดับแรกคุณต้องทำการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของตนเองก่อน ว่ามีรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือมีหนี้สินคงค้างกับธนาคารใดไว้ก่อนหน้าอยู่แล้วบ้าง เพื่อนำมาประเมินว่าตัวผู้กู้นั้นเหมาะแก่การกู้สินเชื่อธนาคารใด และประเภทใด เนื่องจากแต่ละธนาคารก็มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความหลากหลาย และมีคุณสมบัติที่ต่างกัน ผู้กู้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลและทำการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารทุกครั้ง โดยธนาคารแต่ละแห่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้สินเชื่อที่ต่างกันขึ้นกับนโยบายของผู้ให้สินเชื่อ โดยเบื้องต้นมีปัจจัยสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายดังนี้

  1. นโยบายการให้สินเชื่อของผู้ให้สินเชื่อ เช่น สถาบันการเงิน หรือธนาคารบางแห่ง อาจมีการกำหนดว่าผู้ยื่นสมัครขอสินเชื่อต้องไม่มีประวัติการค้างชำระในช่วงหกเดือนหรือ 12 เดือนย้อนหลัง หรืองดให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น
  2. วัตถุประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อซึ่งจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ หรือการประเมินรายรับ รายจ่ายของผู้กู้สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายเบื้องต้นในอนาคต
  3. คุณลักษณะและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ ตามหลัก 5 Cs ประกอบด้วยCharacter, Capacity, Capital, Collateral, Conditions)

  คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ และเอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมในการสมัครขอสินเชื่อ ประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

  เมื่อทำความรู้จักกับสินเชื่อ ประเภทของสินเชื่อ ตลอดจนสิ่งที่ควรรู้เมื่อจะสมัครขอสินเชื่อธนาคาร ต่อมาจะมาสรุปขั้นตอนที่ผู้กู้สมัครขอสินเชื่อ จำเป็นต้องเตรียมตัวให้ครบถ้วนดังนี้

  1. ด้านอายุ อายุที่ธนาคารกำหนดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 20 ปีถึง 60 ปี
  2. ด้านรายได้ แต่ละธนาคารมีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำที่ต่างกัน เริ่มต้นที่ 7,500 บาท และต้องมีรายได้ผ่านบัญชี หรือมีการเดินบัญชี
  3. ด้านสัญชาติ กำหนดให้มีสัญชาติไทยเท่านั้น หากเป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีเอกสารรับรอง หรือใบอนุญาตการทำงานที่อนุญาตให้สามารถทำงานและพำนักในประเทศไทยได้
  4. ด้านอาชีพ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตามที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้

  สินเชื่อธนาคารที่ไหนดีที่อนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024)

  เมื่อพูดถึงสินเชื่ออนุมัติง่ายมีอะไรบ้าง จากสถาบันการเงินไหนบ้าง จากธนาคารไหนบ้างประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) นั้นมีให้คุณผู้อ่านได้เลือกใช้บริการขอกู้สินเชื่อเป็นจำนวนมากหลากหลายสถาบันการเงิน หลากหลายแหล่งบริการ หลากหลายธนาคาร โดยภายในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) มาทั้งสิ้น 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และธนาคารออมสิน โดยทั้งสองตัวอย่างสินเชื่อเงินด่วน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสองธนาคารมีรายละเอียดดังนี้

  ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารที่ไหนดีที่อนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : สินเชื่อ scb

  ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ตัวอย่างแรก ได้แก่ สินเชื่อไทยพาณิชย์ สินเชื่อ scb  หรือชื่อเต็มๆ ก็คือ สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคล, สินเชื่อรถยนต์ และสินเชื่อบ้าน ซึ่งสินเชื่อ scb เองก็เป็นธนาคารที่มีความน่าเชื่อถือสูง และเป็นธนาคารสำคัญในตลาดสถาบันการเงินของไทยที่มีลูกค้าจำนวนมากเนื่องจากมีกระแสตอบรับที่ดีด้านการขอกู้สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยพาณิชย์สินเชื่ออนุมัติไว การจ่ายตรงได้วงเงินสินเชื่อเพิ่ม เป็นต้น โดยที่จะมาดูรายละเอียดเบื้องต้นของสินเชื่อไทยพาณิชย์ ประเภทสินเชื่อ scb ที่เป็นที่รู้จักกันก่อน 

  สินเชื่อไทยพาณิชย์ ประเภท สินเชื่อ scb นั้นถูกแตกย่อยออกมาหลายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ทั้ง “สินเชื่อไทยพาณิชย์บุคคล Speedy Loan, สินเชื่อ Your Loan, สินเชื่อบุคคล scb Speedy Loan Balance Transfer รวมไปถึงผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสดอย่าง Speedy Cash หรือ SCB M Speedy Cash  โดยสามารถดูข้อมูลของสินเชื่อ scb และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็ปไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์

  ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารที่ไหนดีที่อนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : สินเชื่อธนาคารออมสิน

  ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) อีกตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ สินเชื่อธนาคารออมสิน ซึ่งสินเชื่อธนาคารออมสินมีรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นสินเชื่อในรูปแบบสำหรับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด – 19 นั่นเอง

  สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินเป็นรูปแบบหนึ่งของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่มุ่งเน้นกำหนดวงเงินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด – 19 นั่นเอง ซึ่งสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินที่กำหนดวงเงินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ว่ามานั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มฟรีแลนซ์ที่ประกอบอาชีพอิสระ คนกลุ่มแรกจะได้รับวงเงินสินเชื่อออมสิน 10000 บาทพร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน อีกทั้งยังได้รับระยะเวลาผ่อนจ่ายนานกว่า 24 เดือนหรือ 2 ปี โดยที่ครึ่งปีแรกผู้สมัครขอสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินจะได้รับการปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นเอง ไม่เพียงเท่านี้การสมัครกู้สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินในรูปแบบหนึ่งของสินเชื่อออมสินออนไลน์นั้นไม่จำเป็นต้องที่จะต้องนำหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลมาค้ำประกันในการยื่นขอกู้สินเชื่อออนไลน์นี้ 

  ลูกค้าของสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินอีกกลุ่มนึง ได้แก่ กลุ่มผู้ที่มีรายได้ และ/หรือเงินเดือนประจำ โดยกลุ่มผู้ขอสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินสินเชื่อออมสิน 50000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยชนิดคงที่ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ได้รับสิทธิผ่อนจ่ายหนี้สูงสุดเป็นระยะเวลา 36 เดือน หรือ 3 ปีเพียงแต่กลุ่มลูกค้าของสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินอีกกลุ่มนี้จำเป็นที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลมาค้ำประกันในตอนยื่นสมัครกู้สินเชื่อออนไลน์นี้ด้วย

  ตัวอย่างสินเชื่อธนาคารไหนที่ไหนดีที่อนุมัติง่ายประจำปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) : สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 50,000 บาทกู้ง่ายผ่าน MyMo  2024

  เมื่อได้ทราบถึงรายละเอียดเบื้องต้นของสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินไปบ้างแล้ว หลายต่อหลายคนคงอยากสมัครสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสินเชื่อออมสินออนไลน์ 50000 เพื่อกู้เงินออมสิน 50000 เมื่อได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งทางธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อออมสินออนไลน์สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ 

  สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินที่มุ่งเน้นช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้ เงินเดือนประจำ และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ซึ่งได้รับรายได้ลดน้อยลงจากวิกฤตการณ์ สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินที่ว่ามานี้มีชื่อว่า “สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ผ่าน Mymo” 

  สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินผลิตภัณฑ์สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) ผ่าน Mymo นี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาของพนักงานเงินเดือนรายได้ประจำที่มีรายได้ไม่แน่นอน นอกจากนี้ยังถูกพัฒนามาเพื่อช่วยเหลือเหล่าผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือโควิด – 19 เป็นสำคัญ ทั้งนี้สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินผลิตภัณฑ์นี้มีวงเงินกู้เงินออมสิน 50000 บาทเลยทีเดียว ที่สำคัญ คือ ผู้สมัครขอสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินผลิตภัณฑ์สินเชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัย COVID-19) สามารถกู้ยืมสินเชื่อได้อย่างสะดวกสบาย ง่ายดายผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ที่มีชื่อว่า MyMo จากธนาคารออมสิน

  นอกเหนือจากสองตัวอย่างของแหล่งบริการสำหรับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารแล้ว สินเชื่อถูกกฎหมายยังมีให้คุณเลือกขอกู้สินเชื่ออีกนอกจากธนาคาร สินเชื่อถูกกฎหมายที่ว่านั้นอยู่ในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่คุณคุ้นเคยเป็นอย่างดีในปัจจุบันปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) โดยตัวอย่างสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ได้แก่ Line BK ซึ่งมีรายละอียดดังนี้

  สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK

  สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK เป็นหนึ่งในแอพสินเชื่อถูกกฎหมาย แอพสินเชื่อเงินสด 30 นาที แอพสินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย แอพสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันที ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลทางออนไลน์ กล่าวคือ เป็นบริการทางการเงินโดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่านธนาคาร (Social Banking) เจ้าแรกของเมืองไทย และโดดเด่นด้านการปล่อยสินเชื่อถูกกฎหมายไม่เช็คบูโร

  นอกจากนี้แอพสินเชื่อออนไลน์อนุมัติทันทีอย่าง LINE BK ยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยที่ขาดรายได้ประจำ รวมไปถึงช่วยกลุ่มอาชีพอิสระที่มีความต้องการหาสินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายให้สามารถมีเงินด่วนถูกกฎหมายพร้อมใช้ผ่านการเข้าถึงสินเชื่อกู้เงินถูกกฎหมายได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทาง LINE BK โดดเด่นด้วยบริการสินเชื่อผ่านแอพถูกกฎหมายของไลน์ที่คุณสามารถสมัครได้ง่ายมากๆ โดยปัจจุบันสินเชื่อแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK มีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่

  สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK : Credit Line 

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง ยี่สิบปีถึงหกสิบปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK และมีรายได้มากกว่า 7,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งสินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุด 800,000บาท

  สินเชื่อเงินด่วนถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK : Nano Credit Line สินเชื่อนาโนถูกกฎหมาย

  วงเงินด่วนพร้อมใช้ให้ยืมนาโน คือ สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพสินเชื่อไลน์บีเครายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ซึ่งให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-60 ปี โดยบุคคลนั้นต้องมีบัญชีเงินฝากของแอพกู้เงินถูกกฎหมาย LINE BK และมีรายได้มากกว่า 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งทาง สินเชื่อถูกกฎหมายผ่านแอพ LINE BK จะให้วงเงินกู้เงินในแอพสูงสุดไม่เกินห้าเท่าของรายได้ สูงสุด 50,000 บาท