เช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 เรื่องที่เกษตรกร ต้องรู้!

เช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 กับการปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกรไทย

มันสำปะหลัง พืชเศรษฐกิจปลูกง่ายได้ทุกภาค สร้างผลผลิตปีละกว่า 25 ล้านตันจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประเทศไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันมันสำปะหลังจึงเป็นพืชสำหรับการดำรงชีพทั้งต่ออุตสาหกรรมเศรษฐกิจระดับประเทศ ตลอดจนการดำรงชีพเกษตรกรรายย่อยของไทย อย่างไรก็ตามเมื่อผลผลิตมีมากกว่าปริมาณความต้องการทั้งภายในประเทศและการส่งออก ทำให้ราคามันสำปะหลังตกต่ำ เกษตรกรรายย่อยเพาะปลูกไม่คุ้มต้นทุน ปัจจุบันรัฐบาลจึงต้องจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยโครงการต่างๆต่อเนื่องกันมา จนถึงปัจจุบันด้วยโครงการประกันรายได้มันสําปะหลัง ปี 64 66 งวดที่ 5 ซึ่งหากเกษตรกรท่านใดยังไม่ทราบรายละเอียดเงินประกันราคามันสําปะหลัง ปี 64 66 , การเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 , เงินช่วยเหลือมันสำปะหลังเข้าวันไหน สามารถเช็คข้อมูลได้จากบทความนี้

เช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 ประกันรายได้เกษตรกร

เพื่อเป็นการประกันรายได้โดยการให้เงินสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง อันเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย รัฐบาลจึงเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ลงทะเบียนเป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2567 โดยได้มีการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง เพื่อจ่ายส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลุกมันสำปะหลังในปี ปี 2566/67 (งวดที่ 5) ซึ่งเกษตรกรสามารถเช็คเงินประกันมันสำปะหลัง , เช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยหากราคาเกณฑ์อ้างอิงต่ำกว่าราคาเป้าหมาย รัฐบาลจะดำเนินการจ่ายเช็คเงินเกษตรกรออนไลน์ ให้แก่เกษตรกที่ลงทะเบียนแต่หากราคาเกณฑ์อ้างอิงต่ำกว่าราคาเป้าหมาย รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง นั่นเอง

ขั้นตอนการเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 งวดที่ 5

สำหรับการเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 ในงวดที่ 5 ของการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของประเทศไทย เกษตรกรสามารถเช็คออนไลน์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การโอนเงินมันสำปะหลังหลังการลงทะเบียน โดยในงวดที่ 5 นี้ ราคากลางอ้างอิงอยู่ที่ 2.64 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าราคาที่รัฐประกันไว้ที่ 2.50 บาท/กิโลกรัม จึงทำให้เกษตรกรพอใจและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องจ่ายชดเชยส่วนต่าง โดยข้อมูลเหล่านี้เกษตรสามารถเช็คได้ทันที รวมทั้งเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการได้รับเงินเงินสนับสนุน, ช่วยเหลือเกษตรกร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปีผลิต 2566/67

         – โดยราคากลางต้องต่ำกว่าราคาเป้าหมาย (รัฐประกัน) 2.50 บาท/กิโลกรัม (หัวมันสดเชื้อแป้ง 25%) ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และไม่ซ้ำแปลงที่ลงทะเบียนไว้

         – ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2567

         – ระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565-31 พฤษภาคม 2567

หากเกษตรกรเข้าเกณฑ์ดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้แล้ว เกษตรกรรายย่อยสามารถเช็คเงินเกษตรกรมันสําปะหลัง 2567 พร้อมตรวจสอบสิทธิ์การโอนเงินมันสำปะหลังผ่านธนาคาร ธกส. ทั่วประเทศ