เชิญชม “LANNA EXPO 2016” 30มิ.ย.-6ก.ค. พบของดีเมืองเหนือมากมาย

อ่านแล้ว 4671 ครั้ง

cmice

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวการจัดงาน LANNA EXPO 2016 โดยงานนี้จัดเพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้าการลงทุน ตลอดทั้งเผยแพร่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสินค้าและบริการ รวมทั้งสนับสนุนวงจรการค้าการลงทุนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานล้านนาเอ็กซ์โปร์ 2559 หรือ LANNA EXPO 2016 ที่ห้องบอลล์รูม 1 โรงแรมแชงกรีลาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีพลตรี โกศล ประทุมชาติ ผบ.กกล.รส.มทบ.33 นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สปข.3 และบุคคลสำคัญจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดทั้งสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ารับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 รวม 7 วัน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้าการลงทุน ตลอดทั้งเผยแพร่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสินค้าและบริการ รวมทั้งสนับสนุนวงจรการค้าการลงทุนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการนำเสนอของสถานกงสุลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ การสัมมนา นิทรรศการ ผลงานวิจัย สาธิตเชิงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและการแสดงทางวัฒนธรรมให้ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีความเข้มแข็งและมีโอกาสทางการพัฒนาทั้งนี้ พื้นที่จัดงานประกอบด้วย ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจท่องเที่ยว ภาคการเกษตร เครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับ ศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา การเจรจาธุรกิจ กงสุลต่างประเทศ สินค้าและบริการมาตรฐานส่งออก การประชุมวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม และร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดการจัดงาน

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ : http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=160621094132